MESIAC DESIGNU  – 30% zľava na kurz UX/UI Design – do 17.6.2024

SDA / PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 1. Vlastníkom Webovej stránky je spoločnosť SDA Slovensko s.r.o, Lermontovova 3, Bratislava – Staré Mesto, Slovensko, 811 05 ktorá pôsobí na základe zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava pod číslom 155885/B, e-mailová adresa: [email protected]
 2. Pravidlá používania Webových stránok vymedzujú rozsah a druh služieb poskytovaných elektronicky a to vlastníkom Webových stránok v rámci webovej stránky https://sdacademy.sk a jej podstránok, tiež vymedzujú pravidlá poskytovania týchto služieb, ako aj reklamačný poriadok a pravidlá uzatvárania zmlúv o poskytovaní digitálneho obsahu na základe platobných údajov.

 

DEFINÍCIE

 1. Formulár na prihlásenie – interaktívny formulár dostupný na Webovej stránke alebo inej webovej stránke poskytovanej Vlastníkom Webovej stránky, ktorý umožňuje predplatenie služieb poskytovaných elektronicky.
 2. Kontaktný formulár – formulár dostupný na Webovej stránke alebo inej webovej stránke, ktorý umožňuje Používateľovi poslať správu Vlastníkovi Webovej stránky.
 3. Služba Chatbot – služba poskytovaná elektronicky prostredníctvom Webovej stránky, ktorá spočíva v možnosti Používateľa klásť otázky týkajúce sa služieb a produktov ponúkaných Vlastníkom Webovej stránky.
 4. Webinár – online školenie organizované Vlastníkom Webovej stránky pre Používateľov
 5. Predpisy pre webové stránky – tieto predpisy
 6. Digitálny obsah – údaje vytvorené a dodané v digitálnej forme
 7. Služby poskytované elektronicky – služby, ktoré sa vykonávajú odosielaním a prijímaním údajov pomocou systémov ICT na individuálnu žiadosť Používateľa bez súčasnej prítomnosti strán, pričom údaje sa prenášajú prostredníctvom verejných sietí v zmysle telekomunikačného zákona
 8. Webová stránka – webová stránka na adrese https://sdacademy.sk/ a všetky jej podstránky
 9. Vzdelávacie materiály – údaje vytvorené a dodané v digitálnej forme, najmä  vrátane materiálov sprístupnených výmenou za súhlas so zasielaním informácií o službách a produktoch Vlastníka Webovej stránky
 10. Používateľ – akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi Webovú stránku a používa službu

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

 1. Používateľ je povinný používať Webovú stránku v súlade s Pravidlami Webovej stránky, s ohľadom na práva duševného vlastníctva, najmä autorské práva Vlastníka Webovej stránky alebo tretích strán, a spôsobom, ktorý nenarušuje fungovanie Webovej stránky.
 2. V rámci používania Webovej stránky je zakázané, aby Používateľ poskytoval alebo prenášal nezákonný obsah, najmä zasielaním obsahu zakázaného zákonom, a to aj prostredníctvom formulárov dostupných na Webovej stránke.
 3. Začatím používania služieb Používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom Pravidiel používania Webovej stránky, rozumie ich obsahu, súhlasí s ním a zaväzuje sa ho dodržiavať.
 4. Vlastník Webovej stránky definuje nasledujúce technické požiadavky na používanie Webovej stránky a služieb:
 5. vlastníctvo zariadenia umožňujúceho prístup na internet , vybaveného efektívnym operačným systémom, napr. Mac OS, Android, Windows;
 6. nainštalovanie do uvedeného zariadenia aktuálnu verziu webového prehliadača, ktorý podporuje HTML5 a poskytuje prístup k internetovým zdrojom, ako sú: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari alebo iný kompatibilný webový prehliadač, ktorý podporuje cookies;
 7. vlastníctvo aktívneho e-mailového konta.
 8. Využívanie elektronických služieb je spojené s prenosom údajov prostredníctvom internetu, ktorý podlieha rizikám charakteristickým pre túto sieť.
 9. Na zaistenie bezpečnosti na Webovej stránke prijíma Vlastník Webovej stránky technické, organizačné a právne opatrenia zodpovedajúce stupňu bezpečnostného ohrozenia, najmä používa opatrenia na zabránenie, získanie a úpravu osobných údajov odoslaných prostredníctvom internetu neoprávnenými osobami. Vlastník Webovej stránky zabezpečuje bezpečnosť prenosu údajov prenášaných na Webovej stránke pomocou protokolu SSL.
 10. Používanie služieb Používateľom je spojené so spracovaním jeho osobných údajov. Podrobné informácie o zásadách spracovania osobných údajov vrátane informácií o právach Používateľa súvisiacich so spracovaním osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

 
TYPY A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

 1. Vlastník Webovej stránky poskytuje elektronické služby, a to najmä:
   • Webové semináre 
   • Služba Chatbot
   • Kontaktný formulár
 2. Vlastník Webovej stránky môže poskytovať služby aj na základe samostatných zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie elektronických služieb.
 3. Vlastník Webovej stránky si vyhradzuje právo slobodne rozhodovať o druhoch služieb poskytovaných elektronicky, vylúčiť niektoré služby alebo zaviesť dočasné obmedzenie poskytovaných služieb, najmä s ohľadom na funkčnosť Webovej stránky.

 

WEBINÁRE

  1. Tieto ustanovenia sa vzťahujú na webináre , semináre , online stretnutia a iné podujatia (ďalej len: Webinár ) organizované vlastníkom Webovej stránky.
  2. Na účasť na Webinári je potrebná predchádzajúca registrácia.
  3. Registrácia účasti na Webinári sa uskutočňuje len elektronicky prostredníctvom Registračného formulára, ktorý je k dispozícii na Webovej stránke.
  4. Na registráciu účasti na Webinári je potrebné poskytnúť údaje Používateľa uvedené v Registračnom formulári a potvrdiť ich kliknutím na tlačidlo “Prihlásiť sa”.
  5. Po vyplnení Registračného formulára bude na e-mailovú adresu v ňom uvedenú zaslaná správa s potvrdením účasti na Webinári spolu s odkazom, ktorý umožní účasť na ňom.
  6. Účasť na Webinári je bezplatná, pokiaľ pri registrácii na daný Webinár nie je jasne uvedená informácia o platenom charaktere podujatia.
  7. V Registračnom formulári je zakázané uvádzať nezákonný obsah, najmä osobné údaje tretích strán, pokiaľ na to nie je Používateľ oprávnený.
  8. Webinár sa koná v online forme prostredníctvom internetu cez Webovú stránku clickmeeting.com alebo inú platformu určenú na online stretnutia.
  1. Vlastník Webovej stránky si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na Webinári bez udania dôvodu.
   • V prípade zrušenia Webinára ho vlastník Webovej stránky zorganizuje v inom termíne, ktorý určí, alebo ho zruší.
   • Vlastník Webovej stránky nezodpovedá za prípady, keď sa Používateľ nezúčastní na Webinári v dôsledku akýchkoľvek problémov, ktoré zapríčinil Používateľ.
   • Vlastník Webovej stránky uvádza, že obsah a materiály prezentované počas Webinárov sú chránené autorským právom. Je zakázané ich kopírovať, ukladať v akejkoľvek forme, ďalej šíriť a sprístupňovať verejnosti.
   • Používateľ nie je oprávnený nahrávať zvuk a/alebo obraz Webinára.
   1. Vlastník Webovej stránky vyhlasuje, že môže nahrávať , zdieľať a archivovať Webináre obsahujúce výpovede Používateľov.

    
   SLUŽBA CHATBOT

   1. Chatbot funguje ako virtuálny asistent, ktorý umožňuje Používateľovi získať marketingové informácie o službách a produktoch Vlastníka Webovej lokality, podporu pri výbere služieb alebo produktov, alebo zanechať kontaktné údaje, aby sa mohol obrátiť na kariérneho poradcu.
   2.  Chatbot vedie automatizovanú konverzáciu v reálnom čase podľa naprogramovaného postupu, počas ktorej zobrazuje marketingové informácie o službách a produktoch Vlastníka Webovej lokality. Chatbot môže zhromažďovať osobné údaje s cieľom nadviazať kontakt na žiadosť Používateľa a môže tiež požiadať Používateľa o súhlas so zasielaním marketingových informácií.
   3. Používateľ sa zaväzuje neposkytovať nepravdivé osobné údaje, ako aj neposkytovať osobné údaje inej osoby bez jej súhlasu. Používateľ je výlučne zodpovedný za obsah ním poskytnutých údajov vrátane zodpovednosti za prípadné porušenie práv tretích strán.
   4. Chatbot sa spustí po otvorení okna konverzácie Používateľom.
   5. Používanie služby môžete kedykoľvek ukončiť zatvorením okna konverzácie.
   6. Je zakázané vkladať do okna Chatbota obsah, ktorý porušuje všeobecne platné zákony a práva tretích strán.
   7. Chatbot sa nepoužíva na podávanie sťažností na Webové stránku zo strany Používateľa alebo na služby poskytované Vlastníkom Webovej stránky.

    
   KONTAKTNÝ FORMULÁR
    

   1. Kontaktný formulár umožňuje Používateľovi odoslať e-mail Vlastníkovi Webovej stránky s cieľom nadviazať kontakt a predstaviť ponuku služieb alebo produktov Vlastníka Webovej stránky.
   2. Prístup ku kontaktnému formuláru je bezplatný.
   3. Kontaktný formulár je možné použiť ľubovoľný počet krát.
   4. Použitím kontaktného formulára (kliknutím na tlačidlo “odoslať”) Používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto Pravidiel používania Webových stránok.
   5. Používateľ sa zaväzuje neposkytovať nepravdivé osobné údaje, ako aj neposkytovať osobné údaje inej osoby bez jej súhlasu. Používateľ je výlučne zodpovedný za obsah ním poskytnutých údajov vrátane zodpovednosti za prípadné porušenie práv tretích strán.

    

   DOHODA O DODÁVANÍ DIGITÁLNEHO OBSAHU

   1. Vlastník Webovej stránky umožňuje Používateľovi uzavrieť zmluvu o poskytovaní digitálneho obsahu.
   2. Používateľ uzatvára zmluvu o dodaní digitálneho obsahu, na základe ktorej je povinný zaplatiť údajmi alebo zaplatiť cenu.
   3. Zmluva o poskytovaní digitálneho obsahu za odplatu s údajmi spočíva v poskytnutí osobných údajov používateľa výmenou za poskytnutie vzdelávacích materiálov alebo prístupu na Webinár.
   4. V prípade, že používateľ nesúhlasí s platbou pomocou údajov, je povinný zaplatiť cenu. Za účelom zistenia ceny sa obráťte priamo na Vlastníka Webovej stránky zaslaním správy na túto e-mailovú adresu: [email protected].

    
   SŤAŽNOSTI

   1. Sťažnosti týkajúce sa služby môžu Používatelia podávať do 14 dní odo dňa jej ukončenia elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu: [email protected] alebo na adresu sídla Vlastníka Webovej stránky.
   2. Sťažnosť by mala obsahovať údaje umožňujúce identifikáciu Používateľa, predmetu sťažnosti a požiadaviek súvisiacich so sťažnosťou.
   3. Všetky sťažnosti sa riešia bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa podania sťažnosti. Osoba, ktorá podala sťažnosť, dostane odpoveď v rovnakej forme, v akej bola sťažnosť odoslaná, pokiaľ Používateľ neurčí inak.

    
    UVEREJŇOVANIE A OVEROVANIE STANOVÍSK

   1. Vlastník Webovej stránky poskytuje prístup k názorom o službách alebo produktoch.
   2. Názory pochádzajú najmä od Používateľov, ktorí si výrobok alebo službu zakúpili, alebo od ľudí, ktorí výrobok alebo službu dostali bezplatne.
   3. Vlastník Webovej stránky nezávisle zverejňuje názory na Webovej stránke
   4. Vlastník Webovej stránky nie je povinný zverejňovať názory na Webovej stránke a je oprávnený ich odstrániť, ak je to podľa jeho názoru opodstatnené. Môže tiež zverejniť vybrané názory.
   5. Vlastník Webovej stránky vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečil, že názory prezentované na Webovej stránke sú spoľahlivé a pochádzajú od ľudí, ktorí daný výrobok alebo službu používali. Na tento účel podniká primerané kroky na overenie zdroja názoru.
   6. Vlastník Webovej stránky sa snaží získať súhlas na zverejnenie názorov na marketingové účely a na šírenie vybraných alebo všetkých názorov spolu s podobizňou týchto osôb.
   7. Názory prezentované na Webovej stránke overuje Vlastník Webovej stránky tak, že kontaktuje ich autorov, ak existuje podozrenie, že nepochádzajú od Používateľov, ktorí daný výrobok alebo službu používali.
   8. Vlastník Webovej stránky nepoužíva zakúpené alebo sponzorované recenzie.

    
   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
    

   1. Aby sa predišlo pochybnostiam, predpokladá sa, že žiadne z ustanovení Pravidiel Webovej stránky neobmedzuje práva Používateľa vrátane Používateľa so štatútom spotrebiteľa alebo podnikateľa.
   2. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá tejto Webovej stránky, sa uplatňujú príslušné ustanovenia Slovenského práva.
   3. Nariadenia o Webových stránkach nadobudnú účinnosť 1. januára 2023.