MESIAC DESIGNU  – 30% zľava na kurz UX/UI Design – do 17.6.2024

SDA / Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

I. Správca údajov

Správcom osobných údajov získaných prostredníctvom webovej stránky dostupnej na adrese www.sdacademy.sk (ďalej len “webová stránka”) je spoločnosť SDA Slovensko s.r.o so sídlom na adrese Lermontovova 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko, 811 05, IČO: 54 088 305, IČ DPH: SK54 088 305 (ďalej len “správca”).

II. Všeobecné informácie

 1. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente definujú pravidlá spracovania osobných údajov používateľa webovej stránky (ďalej len “používateľ”) správcom.
 2. Osobné údaje Používateľa sú chránené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len Nariadenie GDPR).
 3. Správca používa bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov pred stratou, zneužitím alebo nezákonnou úpravou.
 4. Správca môže byť povinný poskytnúť informácie oprávneným orgánom na základe zákonných požiadaviek v rozsahu vyplývajúcom z požiadavky.
 5. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na webové stránky.
 6. Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca odporúča, aby ste si po prechode na iné webové stránky prečítali tam stanovené zásady ochrany osobných údajov.
 7. V prípade výhrad ich používateľ môže zaslať na e-mailovú adresu [email protected].

III. Údaje používateľa zhromaždené správcom

 1. Správca zhromažďuje informácie o používaní tejto webovej stránky ukladaním technologických údajov, ako je dátum pripojenia k webovej stránke a IP adresa, do systémových protokolov. Tieto informácie sa používajú len na administratívne a štatistické účely a neumožňujú identifikáciu konkrétneho používateľa. Automaticky zhromaždené údaje sa môžu použiť:
  a. na analýzu správania Používateľov na Webovej lokalite;
  b. na zhromažďovanie demografických údajov o Používateľoch;
  c. na personalizáciu obsahu Webovej lokality.
 2. Spracúvajú sa osobné údaje obsahujúce informácie o používaní tejto Webovej lokality:
  a. za účelom lepšieho prispôsobenia služieb poskytovaných Správcom potrebám Používateľov;
  b. za účelom vytvorenia štatistík o používaní Webovej lokality, ktoré sa majú použiť na zlepšenie kvality služieb poskytovaných Správcom.
 3. Osobné údaje Používateľov sa zhromažďujú na základe súhlasu udeleného Používateľom v prípade:
  a. o kontaktovaní Používateľa so Správcom prostredníctvom e-mailu alebo
  b. o registrácii Používateľa na podujatie organizované Správcom.
 4. Používanie webovej stránky a poskytovanie údajov Správcovi je plne dobrovoľné. Neposkytnutie osobných údajov zo strany Používateľa v prípade záujmu o využívanie niektorých služieb môže mať za následok nemožnosť ich realizácie. 5. Správca vždy požaduje minimálny rozsah osobných údajov Používateľa potrebných na poskytnutie služby alebo odpovede Používateľovi služby.
 5. Osobné údaje Používateľa môžu byť na žiadosť Správcu odovzdané v rámci kapitálovej skupiny Správcu alebo subjektov spracúvajúcich osobné údaje, vrátane marketingových agentúr, poskytovateľov IT služieb, spolupracovníkov Správcu.

IV. Cookies

 1. Upozorňujeme, že webová lokalita používa súbory cookie na zhromažďovanie a spracovanie sledovacích údajov.
 2. Súbory cookies (ďalej len “cookies”) sú malé dátové jednotky, ktoré prehliadač dočasne ukladá na pevný disk počítača. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, čas uloženia v koncovom zariadení a jedinečný identifikátor, t. j. anonymné, náhodne vygenerované číslo, ktoré sa ukladá v zariadení. Niektoré z nich sa po skončení relácie prehliadača vymažú, iné sa ukladajú na disk počítača na dlhší čas.
 3. Informácie obsiahnuté v súboroch cookie sa nezhromažďujú s cieľom získať osobné údaje, avšak za určitých okolností môžu umožniť identifikáciu konkrétneho Používateľa, čo znamená, že ich možno klasifikovať ako osobné údaje.
 4. Súbory cookie používa Správca na uľahčenie používania Webovej stránky Používateľom. Súbory cookie a informácie v nich obsiahnuté sa používajú napríklad na zlepšenie ponúkaných služieb:
  a. umožňujú Správcovi rozpoznať zariadenie, vďaka čomu nie je potrebné poskytovať rovnaké informácie niekoľkokrát počas jednej úlohy, napr. vyplnenia formulára;
  b. spočítať, koľko ľudí používa webové stránky, aby sa zlepšilo ich používanie a zabezpečila sa primeraná rýchlosť prepojenia;
  c. analyzovať údaje s cieľom sledovať, ako Používatelia vnímajú rôzne aspekty Webovej lokality, vďaka čomu ju možno neustále zlepšovať.
 5. Typy súborov cookie na Webovej lokalite:

Účel súboru cookie

Funkcie webovej lokality, ako je kontaktný formulár
Google Analitycs (externý súbor) 1. Webová lokalita používa službu Google Analitycs na zhromažďovanie údajov o Používateľoch. Pri analýze návštevnosti webovej lokality môžete okrem iného určiť:
a. ako Používatelia našli Webovú lokalitu, či prostredníctvom vyhľadávača, odkazu z inej webovej lokality alebo priamym zadaním adresy webovej lokality do prehliadača,
b. kde sa fyzicky nachádzali,
c. aký operačný systém, prehliadač, typ zariadenia používajú,
d. ako dlho sa zdržali na webovej lokalite alebo na konkrétnych podstránkach. Ak chcete vidieť obsah súboru cookie, stačí otvoriť prehliadač súborov cookie v okne prehliadača.

 1. Ak chcete zobraziť obsah súboru cookie, jednoducho otvorte prehliadač súborov cookie v okne prehliadača. Zobrazí sa krátky reťazec čísel a znakov. Zobrazené čísla sú identifikačnou kartou, ktorú vidí len server, ktorý tento súbor cookie odoslal. Informácie o tom, ako skontrolovať kód v prehliadači na mobilnom telefóne, nájdete v príslušnej časti používateľskej príručky telefónu.
 2. Súbory cookie môžete kedykoľvek nastaviť. Nastavenia súborov cookie sa líšia v závislosti od webového prehliadača. Ďalšie informácie o vypnutí súborov cookie v prehliadači nájdete na nasledujúcich stránkach:
  e. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwa-ciasteczek;
  f. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  g. Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
  h. Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  i. Safari: http://www.apple.com/support/safari/
 3. Vo väčšine prípadov softvér používaný na prehliadanie webových stránok (t. j. webový prehliadač) štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie v koncovom zariadení používateľa. Vo všetkých moderných prehliadačoch je však možné zmeniť nastavenia súborov cookie aj samostatne. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, že sa zablokuje automatické spracovanie súborov cookie v nastaveniach webového prehliadača alebo sa informuje o ich každom uložení v zariadení Používateľa. Je však potrebné mať na pamäti, že obmedzenie súborov cookie môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky.

V. Bezpečnosť zhromaždených informácií

 1. Správca zhromažďuje a používa zhromaždené informácie na legitímne obchodné účely v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s ustanoveniami zákona o poskytovaní elektronických služieb.
 2. Zhromaždené protokoly uchováva správca ako pomocný materiál, ktorý slúži na správu webovej stránky. Informácie v nich obsiahnuté sú sprístupnené len osobám oprávneným spravovať Webovú stránku. Na analýzu zozbieraných údajov používame vyššie opísané bezpečné riešenia externých dodávateľov.
 3. Správca, vedomý si dôležitosti problémov súvisiacich s ochranou práva na súkromie, a najmä problémov súvisiacich s ochranou osobných údajov, zabezpečuje uplatňovanie bezpečnostných opatrení na zabránenie straty alebo nesprávneho použitia získaných a správcovi zverených údajov a zároveň deklaruje ich účinnú ochranu. Ochrana osobných údajov zo strany Správcu sa vykonáva v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov prijatými Správcom.

VI. Spôsob spracovania údajov

 1. Osobné údaje používateľa sa spracúvajú na účely:
  Právnym základom spracovania je nevyhnutnosť plnenia zmluvy poskytnutej elektronicky;
  b. vykonávanie činností podporujúcich predaj s cieľom prezentovať aktuálnu ponuku a zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb – právnym základom je oprávnený záujem Správcu informovať návštevníkov našej webovej stránky o svojej ponuke a akciách a zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb;
  c. stanovenie alebo uplatnenie prípadných nárokov alebo obrana proti takýmto nárokom.
 2. V súvislosti s umožnením kontaktovania Používateľa so Správcom prostredníctvom kontaktného formulára na Webovej stránke, po udelení súhlasu Používateľa so spracovaním osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári, Správca spracúva osobné údaje Používateľa za účelom odpovede na prijatú správu a zaslania poskytnutej e-mailovej adresy na obchodné informácie týkajúce sa produktov alebo služieb ponúkaných Správcom alebo na telefonický kontakt s Používateľom prostredníctvom ním poskytnutého telefónneho čísla.
 3. V súvislosti s možnosťou registrácie Používateľa prostredníctvom Webovej stránky na podujatie organizované Správcom, po predchádzajúcom súhlase Používateľa so spracovaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári, Správca spracúva osobné údaje Používateľa za účelom registrácie Používateľa na podujatie a pre kontakt v súvislosti s účasťou Používateľa na tomto podujatí.
 4. Ak Užívateľ súhlasí so zasielaním obchodných informácií, propagačných a reklamných materiálov prostredníctvom elektronickej komunikácie, Správca spracúva osobné údaje poskytnuté Užívateľom na marketingové účely, a to aj za účelom zaslania ponuky poskytovaných služieb, informácií o podujatiach organizovaných Správcom a akciách pripravených pre Užívateľa.
 5. Webové stránky umožňujú zobrazovanie obsahu od externých dodávateľov – YouTube, Facebook a LinkedIn. Na zobrazenie tohto obsahu tretích strán musí Používateľ najprv akceptovať ich osobitné podmienky. To zahŕňa aj zásady používania súborov cookie uvedených dodávateľov, nad ktorými Správca nemá kontrolu. Nižšie sú uvedené informácie o pravidlách spracovania osobných údajov jednotlivými externými poskytovateľmi:
  a. Facebook – Facebook Ireland LTD; informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete na adrese: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
  b. LinkedIn – LinkedIn Ireland Unlimited Company; informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete na adrese: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_school_overview_footer-privacy-policy;
  c. YouTube – Google Ireland Limited; informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete na adrese: https://www.youtube.com/t/terms.

VII. Obdobie uchovávania údajov

 1. Osobné údaje sa uchovávajú počas doby pobytu na webovej lokalite s tým, že:
  a. v prípade zhromažďovania osobných údajov na účely registrácie na podujatie organizované Organizátorom (právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), osobné údaje uchováva Správca od okamihu ich poskytnutia Používateľom a súhlasu s ich spracovaním až do okamihu, keď sa podujatie uskutočnilo;
  b. v prípade zhromažďovania osobných údajov za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo v súvislosti s plnením úloh vo verejnom záujme (právny základ: § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Článok 6 ods. 1 písm. c) a e) na obdobie plnenia povinností a úloh vyplývajúcich z jednotlivých právnych predpisov;
  c. v prípade spracúvania osobných údajov na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov: Článok 6 ods. 1 písm. f), údaje sa budú uchovávať najdlhšie šesť rokov odo dňa ukončenia zmluvy alebo do podania oprávnenej námietky proti spracúvaniu na takýto účel;
  d. v prípade zhromažďovania osobných údajov na marketingové účely na základe súhlasu (právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) alebo f) GDPR), osobné údaje uchováva správca od momentu udelenia súhlasu so spracúvaním údajov, na ktoré sa vzťahuje (aj počas realizácie zmluvy), až do splnenia žiadosti o odvolanie tohto súhlasu, v prípade jeho odvolania, alebo do zaznamenania námietky;
  e. okrem vyššie uvedených situácií sa údaje môžu uchovávať počas obdobia obmedzenia spracúvania týchto údajov stanoveného na žiadosť používateľa, žiadosť dozorného orgánu – v situáciách stanovených v GDPR v čl. 18 a čl. 58.
 2. Doba uchovávania osobných údajov sa môže vždy predĺžiť o dobu premlčania nárokov, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na uplatnenie prípadných nárokov alebo obranu proti takýmto nárokom zo strany Prevádzkovateľa.
 3. Správca sa pri každom spracúvaní osobných údajov riadi zásadami obmedzenia účelu, minimalizácie údajov a obmedzenej doby spracúvania.

VIII. Spracovanie údajov v tretích krajinách

Správca môže preniesť údaje používateľa v rámci svojej kapitálovej skupiny, a to aj do tretích krajín (mimo Európskej únie). V takom prípade sa Správca snaží preniesť údaje do tretej krajiny za predpokladu, že sú poskytnuté primerané záruky a že sú zabezpečené vymožiteľné práva dotknutých osôb a účinné právne prostriedky nápravy uvedené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov. S cieľom zabezpečiť správne spracovanie osobných údajov Používateľov webovej lokality Správca do zmlúv s príjemcami zahŕňa štandardné zmluvné doložky týkajúce sa ochrany osobných údajov schválené Európskou komisiou, uisťuje sa, že krajina, v ktorej sa budú osobné údaje Používateľov spracúvať, bola Európskou komisiou uznaná za ” vhodnú “v súlade s nariadením GDPR, prípadne zabezpečuje, aby sa na príjemcu osobných údajov Používateľov vzťahoval Štít na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ uplatňuje všetky pravidlá vyžadované zákonom na ochranu osobných údajov spracúvaných v Európskej únii a mimo nej, ktoré sú uvedené na tejto adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

IX. Práva používateľa súvisiace so spracovaním osobných údajov

 1. Používateľ má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania. Okrem toho má Používateľ právo namietať proti spracovaniu údajov a právo na prenos údajov. Práva uvedené v tomto odseku sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami nariadenia GDPR – na základe definícií a mechanizmov opísaných v tomto nariadení.
 2. V prípade spracúvania osobných údajov Správcom na základe súhlasu vyjadreného Používateľom, a to aj na účely priameho marketingu, má Používateľ právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu na účely takéhoto marketingu, a to v rozsahu, v akom spracúvanie súvisí s takýmto marketingom.
 3. Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu za podmienok stanovených v nariadení GDPR, a to najmä podľa čl. 77 tohto nariadenia.